Luật chơi dành cho startup

Thuyết phục các đối tượng là nhà đầu tư “rót tiền” vào startup của mình để trở thành startup được định giá cao nhất vào cuối sự kiện.
  • Giá trị ban đầu của tất cả các startup đều được định giá bằng nhau là SW$500,000
  • Giá khởi điểm cho 1% cổ phần đầu tiên của các startup đều từ SW$6.000 trở lên
  • Khi nhận được “Lời đề nghị đầu tư”, bạn có 15 phút để chấp nhận hoặc từ chối
  • Nếu cổ phần chỉ còn < 50%, bạn sẽ không thể chấp nhận thêm lời mời đầu tư

Các bước