VIFO

VIFO kết nối các bên tham gia bảo hiểm từ công ty bảo hiểm, đại lý, khách hàng, dịch vụ khách hàng trong một nền tảng chung nhằm đem lại một nền bảo hiểm thuận tiện cho tất cả mọi người.

Xếp hạng 2
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $80,000,000 SW
Cổ phần có thể bán 51.09%
Cơ cấu sở hữu cổ phần

Trần Thanh Hiếu 0.01%

GM Invest Corp 0.01%

Trần Thanh Hiếu 48.85%

Trần Thanh Hiếu 0.01%

Trần Thanh Hiếu 0.01%

Trần Thanh Hiếu 0.01%

Trần Thanh Hiếu 0.01%

Vuong Viet  Linh

Vuong Viet Linh 51.09%

Insurtech là tiền đề quan trọng, giúp các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam bắt kịp với xu hướng phát triển của công nghệ và của ngành bảo hiểm trên thế giới. Đây chính là xu hướng lâu dài của bảo hiểm trong thời đại 4.0 hiện nay. VIFO được ra đời với mục tiêu giúp các doanh nghiệp bảo hiểm tự động hóa trong xử lý giấy tờ nhằm giảm thiểu chi phí vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng khi triển khai các dịch vụ trực tuyến.

Thông qua phân tích các dữ liệu lớn về nhân khẩu học, hành vi tiêu dùng, hệ sinh thái xã hội, dữ liệu y tế và sinh trắc học… chúng tôi sẽ tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ các sáng kiến dọc theo ngành bảo hiểm từ tiếp thị đến phân phối, quản lý rủi ro, tạo ra sản phẩm, định giá, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Nhờ đó, VIFO sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, toàn bộ quy trình được số hóa, giao dịch không dùng giấy tờ nhờ ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, thay thế con người một số công đoạn, vị trí công việc.

Quy trình xử lý bồi thường ngày càng được đơn giản hóa đối với khách hàng. Các phần mềm và ứng dụng điện thoại thông minh do VIFO cung cấp sẽ hỗ trợ cho công tác xử lý khiếu nại, xử lý chính sách trực tuyến và xử lý tự động. Khi chất lượng phục vụ khách hàng gia tăng, doanh nghiệp có thêm nhiều công cụ nghiên cứu thị trường, đánh giá thị trường, tìm hiểu đúng nhu cầu của khách hàng.