TUBUDD

Tubudd là nền tảng công nghệ kết nối giữa khách du lịch và hướng dẫn viên bản địa. Hiện Tubudd đang có mặt trên 20 tỉnh thành, hơn 1000 bạn local buddies từ phiên dịch, biên dịch đến hướng dẫn viên du lịch.

Xếp hạng 58
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $12,000 SW
Cổ phần có thể bán 88.0%
Cơ cấu sở hữu cổ phần

Từ Thu Hiền 10.0%

Ta Hai Dang

Ta Hai Dang 2.0%

Vũ Thị Thái An

Vũ Thị Thái An 88.0%