ProNexus - Ứng dụng kết nối cố vấn tài chính

ProNexus là ứng dụng kết nối các cố vấn tài chính với người dùng, thông qua 03 dịch vụ: hoạch định tài chính, tư vấn đầu tư, quản lý gia sản. Với ProNexus, khách hàng có thể gặp gỡ hàng trăm cố vấn được chứng nhận, lựa chọn sản phẩm tài chính trong Marketplace, và sử dụng công cụ miễn phí.

Xếp hạng 13
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $20,000,000 SW
Cổ phần có thể bán 91.99%
Cơ cấu sở hữu cổ phần

Mr.Vương Lê Vĩnh Nhân 1.0%

Ms. Nguyen Quynh Anh 5.0%

Trần Quang Đức 1.0%

James Phạm

James Phạm 1.0%

Pham Truong Hien Thuc 0.01%

Nguyễn Văn Bảo

Nguyễn Văn Bảo 91.99%

    No comments