Otrafy - Phần Mềm Quản Lý Kiểm Định Chất Lượng Nhà Cung Cấp

Otrafy là một phần mềm dịch vụ giúp tự động hóa quá trình quản lý và phân tích dữ liệu chứng nhận chất lượng thực phẩm trên chuỗi cung ứng. Tầm nhìn của chúng tôi, là trở thành nguồn dữ liệu đáng tin cậy của những thông tin trung thực về nguồn gốc, sản xuất và an toàn thực phẩm.

Xếp hạng 133
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $5,000 SW
Cổ phần có thể bán 100.0%
Cơ cấu sở hữu cổ phần