8:00 - 9:00

Đón khách

9:00 - 9:15

Phát biểu từ đại diện BTC

9:15 - 11:00

Vòng thi Chung kết của TOP 05 bảng Quốc tế - Startup Wheel 2021

11:00 - 13:30

Nghỉ trưa